Sonstige / Miscellaneous: "Gymnothorax polynarodon"

22.11.15